Seura
Uu­ti­sia
His­to­riik­ki
Ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri
Seuran toimintaa
Merikarvian kylätaulut ja maankohoamismerkki
Menneet tapahtumat ja hankkeet
Pe­rus­ta­mi­nen
Merikarvia-seuran säännöt
Merikarvian joulu...
Pu­hei­ta
Merikarvia-seuran 10- ja 20-v juhlat
Merikarvia-seuran 30-vuotis juhla
Myytäviä tuotteita
Seura > Merikarvia-seuran säännöt

Merikarvia-seuran säännöt

Merikarvia-seura ry
SÄÄNNÖT

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Merikarvia-seura ry ja kotikunta
Merikarvia. Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Seuran tarkoituksena on kotiseututyön edistäminen herättämällä, kehittämällä ja ylläpitämällä asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä syventämällä heidän kiintymystään omaan
kotiseutuunsa. Lisäksi seuran tarkoituksena on kotiseudun perinteiden vaaliminen, luonnonsuojelu ja maisemanhoidon edistäminen sekä asukkaiden omatoimisuuden ja paikallisen harrastustoiminnan kehittäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
- harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä järjestämällä valistus- ja kotiseututilaisuuksia,
- seuraa kotiseututyön yleistä kehitystä ja tarkoitusta
- järjestää tiedotustilaisuuksia sopivaksi katsomallaan tavalla toiminnastaan viranomaisille, kotiseututyötä suorittaville yhteisöille sekä kuntalaisille,
- on yhteistyössä kotiseututyöstä, kasvatuksesta, nuorisotyöstä, retkeilystä ja matkailusta huolehtivien toimielinten, yhteisöjen ja viranomaisten kanssa;
- huolehtii kotiseutuun ja sen historiaan liittyvän sekä henkisen että aineellisen kulttuurin tallentamisesta
- huolehtii kunnan museorakennusten ja kokoelmien kunnosta sekä museoesineiden nähtävillä pitämisestä yhdessä opisto-kulttuurilautakunnan kanssa;
- antaa opisto-kulttuurilautakunnalle ja muille viranomaisille lausuntoja, selvityksiä ja tiedonantoja sekä ehdotuksia näille kotiseututyöhön kuuluvista asioista;
- harjoittaa kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa;
- järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa;
- toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja jäsenilleen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi päästä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka
sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä ja jonka seuran hallitus jäseneksi hyväksyy. Uusi jäsen merkitään seuran hallituksen pitämään jäsenluetteloon. Seuran kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa ja suorittaa vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Kunniajäseneksi voidaan seuran hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavasti edistäneet seuran toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään seuran varsinaisessa kokouksessa.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan varsinaisessa kokouksessa valita seuran hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on oikeus olla läsnä kaikissa seuran kokouksissa, joissa heillä on myös äänioikeus.
Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön asiasta kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sen toimintavuoden loppuun saakka, jona eroaminen tapahtuu.
Jäsenen voi hallitus erottaa seurasta, jos hän laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai toimii sääntöjen tai seuran periaatteiden vastaisesti.
Erotetulla on oikeus valittaa erottamispäätöksestä seuran seuraavaan kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Valitus hänen on tehtävä kirjallisesti seuran hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuun ottamalla.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan jäsenmaksuja.
Seuran varsinaisilta jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen ja kannattajajäseniltä kannettavien kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vaalikokous. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja ovat vapautetut jäsenmaksuvelvoitteista.
Seuran varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi:
- maaliskuun aikana tilikokous (kevätkokous)
- marraskuun aikana vaalikokous (syyskokous)
kummankin kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.
Kutsu seuran vaali- ja tilikokouksiin on julkaistava ainakin neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta, joko kirjallisena ilmoituksena jäsenille taikka paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä.
Seuran tilikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus
2) valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan läsnäolevat ja äänioikeutetut
4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) esitetään seuran hallituksen laatima vuosikertomus
6) päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä
7) esitetään seuran hallituksen laatimat tilit sekä tilintarkastajien tileistä ja hallinnosta antama lausunto
8) vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille
9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka asianmukaisessa järjestyksessä on jäsenten toimesta pyydetty käsiteltäviksi tai jotka hallitus on päättänyt kokoukselle esittää
10) päätetään kokous
Seuran vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1) kokouksen avaus
2) valitaan kokoukselle
– puheenjohtaja
– sihteeri
– 2 pöytäkirjan tarkastajaa
– 2 ääntenlaskijaa
3) todetaan läsnäolevat sekä äänioikeutetut
4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
6) valitaan 8-10 hallituksen muuta varsinaista jäsentä ja kullekin heille henkilökohtaiset varajäsenet
7) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat seuran tilejä ja hallintoa tarkastamaan
8) vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
9) vahvistetaan hallituksen seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma sekä talousarvio
10) valitaan seuran edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin, joissa seuralla on etuja valvottavanaan tai annetaan hallitukselle valtuudet mainittujen edustajien valitsemiseksi
11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka asianmukaisessa järjestyksessä on jäsenten toimesta pyydetty käsiteltäviksi tai hallitus on päättänyt kokoukselle esittää
12) päätetään kokous
Ylimääräinen kokous pidetään, jos seuran kokous niin päättää tai jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä on siitä tehnyt kirjallisen esityksen hallitukselle tietyn asian käsittelyä varten. Ylimääräisen kokouksen
kutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäviksi.
Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla ja samassa ajassa kuin mitä varsinaisesta kokouksesta on määrätty. Asioista, jotka seuran jäsenet haluavat varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen.
10§
Seuran, hallituksen ja eri tehtäviin asetettujen hallituksen apuna toimivien toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava.
Hallituksen ja toimikuntien pöytäkirjat kirjoittaa sihteeri ja tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.
11§
Seuran kokouksessa äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa. Seuran kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja –puheenjohtajalla kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on äänioikeus ja yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.
12§
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii vaalikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 8-10 muuta varsinaista jäsentä sekä muilla varsinaisilla jäsenillä henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja ja muut mahdolliset tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen
ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, tai jos puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävänä on mm: panna täytäntöön seuran kokouksen päätökset
- pitää jäsenluetteloa
- hoitaa seuran taloutta
- laatia ja esittää tilikokoukselle seuran vuosikertomus ja tilit
- kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistaa vaali- ja tilikokoukselle sekä ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat
- toimittaa tarpeelliset tiedot seuran jäsenille
- hyväksyä seuraan pyrkivät uudet varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet
- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
- ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin joita seuran etu vaatii
- hoitaa muut esille tulevat asiat
13§
Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Hallituksen on jätettävä seuran tilit ja pöytäkirjat viimeistään kolme (3) viikkoa ennen tilikokousta tilintarkastajille, jotka antavat kirjallisen lausunnon kaksi (2) viikkoa ennen tilikokousta hallitukselle.
14§
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai jonkun hallituksen määräämän muun toimihenkilön kanssa.
15§
Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös on ollakseen pätevä, tehtävä kahdessa (2) vähintään kolmen (3) viikon väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä molemmissa kokouksissa ehdotusta kannattaa. Seuran sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on kokouskutsussa mainittava. Jos seura purkautuu, toimivat sen pesän selvitysmiehinä purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen valitsemat henkilöt. Näiden tehtävänä on myös valvoa, että jäljelle jääneet varat
käytetään seuran tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen tavalla, jonka viimeksi pidettävä purkamisesta päättävä kokous hyväksyy.
16§
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.
Päivitetty 19.11.2015 - Tulostettava versio -
 
 
Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations OyLisätietoa evästekäytännöstä